deutsch
deutsch
new
english
english
 
по-украінскії
по-украінскії
 
по-русский
по-русский
 
nederlands
nederlands
 
portuguÍs
português
 
le franÁais
français
 
español
español
 
italiano
italiano
 
türkçe
türkçe
 
 OVER ONS    PROGRAMMA     DOWNLOADS     PARTIJ     AKTUELLES     MITGLIEDER     FORUM     SERVICE     KONTAKT     DATENSCHUTZ   
 overzicht 
 
 Buitenlandse politiek 
 Onderwijspolitiek 
 Ethiek en moraal 
 Binnenlandse politiek 
 Rechtspolitiek 
 Cultuurpolitiek 
 Sociale politiek 
 Milieu- en dierbescherming 
 Verkeerspolitiek 
 Economische politiek 
 

Milieu- en dierbescherming

De SDRP veroordeelt elke vorm van milieuvernietiging die boven de absoluut noodzakelijke maat heen gaat om een modern, mobiel leven mogelijk te maken.

We zijn voor een duurzame omgang met dieren; daar hoort ook bij dierproeven tot het absolute minimum te beperken.

We hebben de onafwijsbare verplichting zo te beheren dat deze ook over duizenden jaren nog een plek is die met vreugde bewoond kan worden.Atomenergie


Al hebben atoomreactoren met een Eurpese standaard over het algemeen een acceptabel veiligheidsniveau, er zijn toch minstens drie redenen waarom e er mee moeten stoppen:

  1. Het benodigde uranium is maar zeer beperkt voorradig.

  2. Atoomreactoren veroorzaken zoveel restwarmte dat ze tot klimaatveranderingen leiden.

  3. Het probleem van het aoomafval dat nog duizenden jaren actief bljft, is nog niet opgelost.


De opslag in mijnen mag voor de komende tientallen jaren als veilig worden aangemerkt, geen enkele serieus te nemen wetenschapper durft echter een prognose voor slechts 500 of 1000 jaar te geven.

Er zouden echter prognoses voor tientallen duizenden jaren moeten zijn. Het valt niet te bedenken wat er gebeurt als het afval in het grondwater komt. Al zou dat pas over enkele duizenden jaren zijn.

Een duurzaam en veilig onschadelijk maken van reeds opgeslagen atoomafval zal nog een grote opgave voor de mensheid worden.Energiewinning en besparing

Als bij alle politieke maatregelen, moet men ook bij milieubescherming denken aan de invloed van een maatregel op het geheel. Dit globale denken dat ook kijkt naar uitwerkingen op lange termijn ontbreekt bij haast alle politieke beslissingen en concepten van de laatste jaren.

Het is aan de SDRP dat anders te doen.

Juist bij energiewinning is dit beginsel onontmisbaar om foutieve ontwikkelingen te voorkomen.


Als voorbeeld nemen we zonnecellen:

Als men alle factoren erin betrekt, produceert een zonnecel, over de gehele levensduur gerekend, in onze geografische situatie, ongeveer evenveel energie dan die nodig is om hem te maken. Daar komen dan nog de afvalstoffen bij de productie bij. Toch wordt deze technologie met miljoenen gesubsidieerd.


Voor windenergie geldt een soortgelijk verhaal.

Beide technologieŽn hebben zeker bestaansrecht, maar niet als vervanging van atoomenergie of conventionele energieopwekkers.

De sleutel tot de tokomstige energiewinning is een mix van zonne-energie en benutting van de aardwarmte (geothermie). Beide energiebronnen zijn praktisch onbeperkt beschikbaar, schaden het milieu niet, zijn kostenloos en overal voor handen.

Geothermie? Geothermie is het gebruik van de warmte binnen in de aarde. Daarvoor worden twee gaten van ongeveer 4 km. diep in de bodem geboord, in de ene wordt dan water ingeperst, dat onder sterke druk tot 200-300 graden verhit raakt, door de tweede buis naar boven komt om daar een stoomturbine aan te drijven.

Vervolgens kan (hoeft echter niet, dit in tegenstelling tot de kerncentrale) het water voor weer gekoeld worden waarbij de warmte wordt gebruikt voor decentrale verwarming om daarna weer in het eerste boorgat gepompt te worden.

Bovendien doet dit systeem beschikken over zogenaamde proceswarmte voor de chemische industrie.

Daar de aardwarmte pratisch onbeperkt en kostenloos ter beschikking staat, is de hoogtechnische productie van waterstof betrekkelijk onproblematisch. Deze waterstof vervangt dan de tot op heden gebruikte energiebronnen als olie, benziene, aardgas en kolen, zonder daarbij schadelijke afvalgassen te produceren. In verbinding met een gaskathalisator komt er slechts waterdamp uit de schoorsteen of uitlaatpijp.

Bedenkt men, dat de aardoliereserven nog slechts (afhankelijk van de ontwikkeling van China) 30 tot 50 jaar beschikbaar zijn, is het voor de invoering van nieuwe, milieuvriendelijke energiebronnen de allerhoogste tijd.

Economisch zou de ontwikkeling van aardwarmte-energie exportmogelijkheden met zich meebrengen en zo weer een pluspunt betekenen.

Wat buitnlandse politiek betreft brengt de onafhankelijkheid van aardolie voor- en nadelen met zich mee: wij worden zelfvoorzienend, OPEC landen verliezen e chter hun voornaamste bron van inkomsten.

In belang van de wereldvrede mogen we de OPEC landen dan niet in de kou laten staan, maar moeten hun bestaan bedreigende inkomensverlies met daartoe geŽigende middelen compenseren.

Ook wanneer door invoering van nieuwe energiewinningtechnologieŽn het energie sparen wat naar de achtergrond verschoven kan worden, is zuinig omgaan met energie nog immer nodig, alleen al vanuit het gezichtspunt van warmteverlies.

De huidige al ingeslagen weg moet consequent vervolgd en verder ontwikkeld worden.

Daartoe horen bv. de verdere uitbreiding van zonnecollectoren voor verwarming van water, isolatie van gebouwen, slimme oplossingen bij nieuwbouw, en de ontwikkeling vanenergiesparende verkeersoplossingen.

Veel huidige concepten zijn slecht doordacht. Een voorbeeld is de inzameling van restmateriaal:

In veel gemeenten moeten de inwoners hun plasticafval zelf naar het verzamelpunt brengen. Daar dit vaak met de auto gebeurt wordt het grondstof en energiebesparende effect ster verminderd of zelfs omgekeerd.

Elke actie tbv. het milieu moet vanuit het geheel bekeken worden en moeten zonodig gecorrigeerd worden.Gentechnologie

Op haast geen enkel ander terrein liggen vloek en zegen zo dicht bij elkaar als bij de gentechnologie.

De positieve mogelijkheden die de gentechnologie heeft op medisch gebied, moet in geen geval onbenut blijven. De enorme risico's die gentechnologie met zich meebrengt, moeten in alle gevallen geneutraliseerd worden.

We moeten ons daarbij beseffen dat genmanipulatie een „spel met God“, betekent.

En wie voor „God speelt“ moet geen financiŽle belangen hebben, want geld verderft het karakter...

Vandaar dat de SDRP zich verzet tegen het afgeven van patenten voor planten en dieren, zaad of eicellen en ander biologisch leven.

Op levensmiddelen moet altijd aangegeven staan dat ze gentechnologisch zijn veranderd, en de onbeperkte verbouw van deze veranderde gewaasen moet vermeden worden en zo ver mogelijk ingeperkt worden, want een noodzakelijkheid is er niet.

Op het gebied van het embryonale stamcellenonderzoek moeten de allerhoogste ethische eisen gesteld worden, een slingerkoers is juist hier volledig misplaatst.

De huidige regeling waarbij de afname van stamcellen verboden is, maar aan -uit het buitenland geÔmporteerde- stamcellen onderzoek gedaan mag worden, is in hoogste mate verwerpelijk.

Of men komt tot de conclusie dat onderzoek aan stamcellen ethisch- moreel niet verantwoord is, en dan wordt er gewoon geen onderzoek gedaan.

Of men komt tot de conclusie dat dit onderzoek wel verantwoord is en dan moet afname toegestaan worden.

Het huidige standpunt, waarin iemand het ethisch verwerpelijke afnemen van stamcellen heeft uitgevoerd en dan zijn de stamcellen er nu eenmaal en wordt er onderzoek gedaan, is een toonbeeld van dubbelmoraal.

Helaas zijn veel van onze wetten en veronrderinge gebaseerd op dubbelmoraal, wat al erg genoeg is.

Wanneer de mens echter gaat sleutelen binnen de „schepping“, dan moet het wettelijk kader ethisch-moreel goed gedefinieerd en eenduidig zijn.Waterbeleid

In principe is de politiek bij waterbeleid op de goede weg.

Helaas zijn er eerst vele catastrofen nodig geweest, om oude „groene“ oplossingen door te voeren.

Minder oppervlaktevervuiling, minder rechttrekken van rivieren, minder pesticiden, minder opwarming... dat is de goede weg!Luchtvervuiling

Door het door de SDRP voorgestelde afstappen van aardolie als energiedrager en het overgaan op geothermische energie en waterstof, is luchtvervuiling geen thema meer.

Globaal bezien zullen de overige staten meegtrokken worden in deze ontwikkelingen omdat de kosten van deze energiebronnen zeer laag zijn.

Eenmaal te meer laat dit onderwerp het belang zien van het aanbrengen van randvoorwaarden in denkmodellen.Afvalverwerking

In principe is het voorkomen van het produceren van afval en recycling juist. Alleen werd de weg daartoe verkeerd gekozen. Blikjesstatiegeld en 'GrŁner Punkt' (Duitsland, vert.) produceerden enorme kosten voor de burgers en bezorgen een paar ondernemingen met een concessie enorme winsten.

Uitgaand van een op het geheel-randvoorwaarden georiŽnteerde denktrant en het besef dat afval slecht is voor het milieu, komt de vraag op wat precies afval is.

Afval is alles wat op depotplekken of verbrandingsplekken wordt aangeleverd. En het is zaak de hoeveelheid daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Afval wordt dan pas hinderlijk als de kosten om het te verwerken niet lonend zijn.

Dat is meestal het geval wanneer verschillende stoffen zo met elkaar verbonden zijn dat scheiden niet of slechts tegen hoge kosten kan plaatsvinden.

Maar hoe is de industrie te bewegen, geen moeilijk te scheiden materialen te gebruiken zonder te verliezen aan concurrentiekracht of innovativiteit?

Een aanzet tot een oplossing zou een belasting op primaire grondstoffen (bv. aardolie) kunnen zijn en een 'negatieve' belasting op secundaire grondstoffen (bv. recycling kunststof), waarbij de belastingen met elkaar verrekend worden.

Dat zou betekenen dat afval de status van secundaire grondstof zou krijgen en niet meer een nutteloos, overbodig iets.Natuurbescherming

Politiek en economie moeten eindelijk eens de ecologische samenhangen gaan zien en daar naar handelen.

Natuur en milieu zijn de belangrijkste goederen die er op aarde zijn.

Wetenschappelijk zijn de samenhangen tussen micro- en macrowereld op z'n minst gedeeltelijk bekend. Bekend is ook dat er geen onkruid of schadelijke planten zijn, er is slechts een disbalans in de natuur. En deze disbalans wordt slechts door kortzichtig ingrijpen van de mens veroorzaakt.

De SDRP ziet het als haar opgave vanuit deze kennis zinvolle randvoorwaarden te creeŽren voor een praktische politiek.Het houden van dieren

Het houden van dieren, of dat nu voor zakelijke doeleinden of privť gebeurt, moet altijd verantwoord gebeuren.

Het houden van dieren in stallen of hokken om daarmee de opbrengst te vergroten of een daling in de kosten te verkrijgen, kan niet langer getolereerd worden, want dieren zijn levende wezens met gevoelens en angsten.

Diertransport over lange afstanden is niet verdedigbaar, want ze lijden daardoor onnodig aan stress en krijgen onnodig kwalen.Dierproeven

Dierproeven dienen tot het allernoodzakelijkst beperkt te worden. Daarbij moet gekeken worden naar de noodzakelijkheid van de te verkrijgen kennis. Zo is er bijvoorbeeld geen noodzakelijkheid kosmetische produkten op dieren te testen.

Kosmetische produkten welke samenstelling zo explosief is, dat dierproeven voor hun werkzaamheid of het aantonen van hun onschadelijkheid nodig zijn, zijn op zich al onnodig.

Ook op farmaceutische en medische gebied kan van dierproeven afgezien worden.

Daardoor stijgen weliswaar de ontwikkelingskosten, maar dat is geen reden om dierenleed te veroorzaken.