deutsch
deutsch
new
english
english
 
по-украінскії
по-украінскії
 
по-русский
по-русский
 
nederlands
nederlands
 
português
português
 
le français
français
 
español
español
 
italiano
italiano
 
türkçe
türkçe
 
 OVER ONS    PROGRAMMA     DOWNLOADS     PARTIJ     AKTUELLES     MITGLIEDER     FORUM     SERVICE     KONTAKT     DATENSCHUTZ   
 overzicht 
 
 Buitenlandse politiek 
 Onderwijspolitiek 
 Ethiek en moraal 
 Binnenlandse politiek 
 Rechtspolitiek 
 Cultuurpolitiek 
 Sociale politiek 
 Milieu- en dierbescherming 
 Verkeerspolitiek 
 Economische politiek 
 

Rechtspolitiek

De door de SDRP voorgestelde omdenkprocessen moeten ook op rechtsgebied doorgevoerd worden. Naast deze veranderingen moeten ook het algemeen rechts- en onrechtsgevoel zich consequent in de wet zijn weerslag vinden. Dat leidt tot een teruggang van het aantal processen en tot kortere processen.

Onafhankelijk daarvan is het zeer noodzakelijk de procesduur bij alle instanties en procesprocedures drastisch in te perken. Slechts alleen deze bespoediging kan leiden tot gerechtigheid en rechtszekerheid.Drugs en verslavingscriminaliteit

Al sinds mensenheugnis brengt men zich met de meest fantastische middelen in een bedwelmde toestand.

Het middelen-scala gaat daarbij van „dans tot in trance“ of van giftige planten tot de synthetische drugs van vandaag.

Alle pogingen bedwelmende middelen te verbieden, zijn volledig mislukt. Nog nooit waren bewelmende middelen in zo'n groot scala en hoeveelheid beschikbaar als nu. En dat terwijl de staat miljoenen uitgeeft aan drugsbestrijding en er in veel landen hoge straffen (tot de doodstraf toe) staan op drugshandel.

Bekijkt men de ontwikkeling van de drugsconsumptie, van de drugs en hun geografische gebieden, dan komt men tot het volgende beeld:

Elk geografisch gebied heeft sinds zeer lange tijd terug haar eigen drugs, zo bv. alcohol in Midden Europa, in Amerika cocaïne en mescaline, in het Oosten opium. Het gebruik van deze regional drugs over vele duizenden jaren heeft geen ernstige schade aan de maatschappijen toegebracht. Anders waren deze volken niet in staat geweest te overleven. Pas het overbrengen van de drugs van de ene regio naar de andere bracht problemen. Het ontbreekt de maatschappij aan de door de jaren heen onstane ervaring met de drugs en hoe er mee om te gaan. Voor een soortgelijk probleem staat de maatschappij met nieuwe drugs, waarvan het verslavingspotentieel enorm hoog is. Zo ontstond uit wijn, schnaps, uit opium heroïne, uit coca-bladeren cocaïne. Met de nieuwste drugs zoals bv. LSD of extasy is er in geeneen maatschappij ervaring voorhanden hoe daarmee om te gaan.

Een verder, zwaarwegend probleem van de geglobaliseerde drugswereld is de handel in drugs. De in de illegaliteit levende drugsdealer zal altijd proberen zijn klanten tot zwaardere drugs te bewegen waar men meer aan verslaafd raakt om zo zijn afzet te verzekeren. De verslaafde zal dan altijd wegen vinden om aan de benodigde financiële middelen te komen om deze drugs te bekostigen. Een groot aantal misdrijven is een geval van verslavingscriminaliteit. Begonnen bij de tasjesdiefstal, via prostitutie tot roofmoord.

De schade geleden door de daad zelf, het politiewerk en dat van de strafvoltrekking is gigantisch en niet langer op te brengen.

Zoals de ervaring leert, heeft tot nu toe geen enkel middel geholpen, maar vrijgave van drugs is ethisch noch financieel verdedigbaar.


Een drievoudig model zou een uitweg uit het probleem kunnen bieden:

  1. Goede scholing over drugs en tegelijk wegen aangeven die leiden tot de opbouw van een stabiele persoonlijkheid.

  2. Enkele „lichte drugs“ vrijgeven via een wettig systeem. Zo is men zeker dat men buiten het crimineel circuit blijft.

  3. Wie echter toch van harddrugs (bv. heroïne) afhankelijk wordt, zou deze kostenloos of zeer goedkoop voor direct gebruik op speciale plekken (voor methadonverstrekking) moeten kunnen krijgen.


Wie dan nog aan hard drugs verslaafd is, zou deze gratis of zeer goedkoop moeten kunnen krijgen. De voordelen van dit model liggen voor de hand:

Het verdwijnen van de drugscriminaliteit, daling van de ziektekosten door het niet overbrengen van Aids, Hepatitus C etc., drastische daling van vraag naar drugs op de zwarte markt, dat zou leiden tot het ineenstorten van de drugskartels waardoor er op de zwarte markt geen drugs meer voorhanden zouden zijn.

Een verder voordeel van de gratis verstrekking van drugs is dat men contact heeft met de verslaafde en deze zo gemakkelijker begeleid kan worden naar therapie.Strafwetten en rechtsgang

In ons strafrecht is één en ander mis. Zo worden op onduidelijke gronden, strafdaden tegen lijf en leden in vergelijk met eigendomsdelicten, veel te zwak bestraft, echte ongelukken met lichaamsverwonding in vergelijk met opzettelijke lichaamsverwonding te hard bestraft en bij eigendomsdelicten wordt veel te weinig gekeken naar de hoogte van de ’buit’.

Verder wordt in de strafbepaling veel te weinig rekening gehouden met de draagkracht van de dader. Bestraft men iemand met een uitkering met € 1000,- dan treft dat hem wezenlijk harder dan iemand die goed verdient met € 10.000,- te bestraffen. Want degene met een uitketring heeft geen reserves waar hij op kan terugvallen, degene met een baan koopt alleen zijn nieuwe auto twee jaar later of teert wat in op zijn spaargeld.

Bijzonder afkeurenswaardig is de huidige praktijk prominente starfdaders goed weg te laten komen en gewone burgers als voorbeeld te stellen.

Exact bij vermogende of goed verdienenede strafdaders zou het goed zijn, naast een geldboete ook „duurarrest“ voor één of meer vakantieperioden toe te passen. Dat zou de dader treffen, zonder hem werkelijk te schaden.

Verder zou de starfvoltrekking niet alleen als verzoeningsmiddel van de staat gezien moeten worden, maar veel meer als een mogelijkheid gezien moeten worden als een middel, om de dader weer op het rechte pad te krijgen via scholing en zorg.

Het is al bewezen dat de hogere kosten die dat met zich meebrengt zich terugbetalen omdat het percentage dat terugvalt, daalt.Administratief Recht

Het gehele administratieve recht moet duidelijker en doorzichtiger worden.

Administratieve rec htbanken zijn rechtbanken die er eigenlijk niet behoren te zijn, want de staat en de ambtenarij moeten zich pijnlijk nauwkeurig houden aan de voorschriften want de staat heeft immers een voorbeeldfunctie.

Verder moet in het administratieve recht eindelijk een moderne staatsopvatting tov. de mondige burger -weg van de onderdaan- en het algemeen rechtsgevoel vastgelegd worden.

Dat geldt ook in het bijzonder voor politieopgaven - wetten.Burgerlijk recht

In tijden van verder verwijderende economische macht van bedrijven en burgers, is het burgerlijk recht nodig om zorg te dragen voor evenwichtigen verdragen.

Maar al te vaak kunnen banken, onroerend-goed „haaien“ en bedrijven via „slimme“ verdragen hun plannen tegen elk rechtsgevoel doorzetten.

Onzekere arbeidsplaatsen en te laag inkomen bij brede lagen van de maatschappij maken een omslag in het schuldrecht noodzakelijk.

De praktijk tot op heden om, vorderingen op kosten van de schuldenaar aan advodcaten en incassobureau's ter incassering over te dragen, benadeelt de schuldenaar onevenredig en is er vaak schuld aan, dat uit eenb financiële crisis het absolute failissement volgt van de schuldenaar.

Ondernemingen hebben de mogelijkheid hun diensten tegen contante betaling af te wikkelen. Wanneer zij op krediet leveren, doen zij dat om hun afzet en winst te vergroten, niet om de klant een genoegen te doen. Tegen deze achtergrond, is het zeer afkeuringswaardig, deze door rente en kosten in nood geraakte klant te ruïneren.

Op zijn minst moet de schuldenaar de mogelijkheid gegeven worden zich te onttrekken aan de incassolasten als hij de vordering erkent en zijn onvermogen tot betaling doet blijken.